Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ogłasza przetarg.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów
Nazwa: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Adres: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Tel./faks: 17 7885194, fax: 17 7885194, URL: www.ckp.edu.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Pan Artur Bodziony, nr tel. i faxu jak powyżej.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa zamówienia: Utworzenie, udostępnianie i obsługę platformy przeznaczonej dla usług e-learnigu realizowanych w ramach projektu Kreatywna szkoła to twórczy uczeń technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym prowadzonego przez CKPiDN w Mielcu.

2.2 Rodzaj zamówienia – Usługi.

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie, udostępnienie i obsługę dedykowanego środowiska edukacyjnego opartego na platformie e-learningowej:vutworzenie platformy w oparciu o narzędzia open source o następującej funkcjonalności:
utworzenie platformy w języku polskim dla około 150 nauczycieli i około 2.000 uczniów z terenu powiatu mieleckiego, dostępnej przez przeglądarkę internetową, platforma musi posiadać składowe: głosowanie, zasoby (pliki, linki do stron wwww, strony www), ankiety, baza danych, czaty, dzienniki, fora dyskusyjne, lekcje, quizy, słownik pojęć, warsztaty, wiki, zadania, zasoby: strona tekstowa, strona html, pliki (tekstowe, graficzne, dźwiękowe, video), katalog plików, etykiety,
statystyki logowań, ocenianie składowych, skale ocen, analizy aktywności uczestników, obsługa standardu SCORM (Sharable Content Object Reference Model) dostosowanie grafiki platformy do potrzeb Zamawiającego utworzenie strony startowej dla platformy utworzenie kursu obsługi platformy w formie e-learningowej dla wszystkich użytkowników (samouczek) utworzenie i obsługa forum dla nauczycieli prowadzących szkolenia platforma będzie udostępniana przez Wykonawcę w sposób ciągły (tj. 24 godz. na dobę) brak ograniczeń związanych z ilością wysyłanych e-maili zapewnienie odpowiedniej przepływności łączy stosownej do liczby użytkowników około 50 Mb/s

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia platformy w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy. Nadanie przez Wykonawcę osobom wskazanym przez Zamawiającego (nie więcej jak 5) uprawnień administracyjnych do tworzenia, modyfikacji i usuwania uprawnień i kont użytkowników zapewnienie użytkownikom platformy możliwości tworzenia i edycji struktury platformy zapewnienie użytkownikom platformy pomocy technicznej polegającej m.in. na udostępnieniu na platformie edukacyjnej systemu pomocy w języku polskim w wersji tekstowej

3. Obsługa:
Administrowanie platformą poprzez aktualizację oprogramowania platformy, zabezpieczenia przed włamaniami, archiwizację danych obsługa strony startowej platformy zabezpieczenie antywirusowe i antyspamowe

Wykonawca zobowiązany jest na 15 dni przed upływem terminu umowy do przeniesienia danych i uruchomienia kursów (w tym opracowanych w trakcie projektu kursów) na platformę moodle, która jest własnością Zamawiającego w zakres obsługi platformy jest także każdorazowe odtworzenie platformy wraz ze wszystkimi danymi w razie awarii w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o awarii

4. W zakresie obsługi platformy Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 5 pracowników Zamawiającego (szkolenie obejmować musi elementy praktyczne) w trybie stacjonarnym. Wymiar szkolenia musi obejmować 8 godzin zegarowych, szkolenie musi się odbyć w terminie do 7 dni od daty uruchomienia platformy.

2.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
2.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – Nie
2.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie
2.7 Wymagany termin wykonania zamówienia – 31.08.2012 r.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
3.1 Informacja na temat wadium – wadium nie jest wymagane
3.2 Warunki udziału
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
3) Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) posiadanie doświadczenia z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – należy przez to rozumieć utworzenie i udostępnienie platformy e-learnigowej dla co najmniej 1.500 użytkowników
b) dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji podobnych projektów.
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków ich udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego wg metody spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca dołączy do oferty.
3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 1 SIWZ,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 2 SIWZ,
c) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – należy przez to rozumieć utworzenie i udostępnienie platformy e-learnigowej dla co najmniej 1.500 użytkowników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Formularz Nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi (referencje, listy polecające itp.), że zamówienia wykazane w Formularzu Nr 3 zostały wykonane należycie.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia– Formularz Nr 4 SIWZ,
e) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji ich kwalifikacji doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, jeżeli w Formularzu Nr 4 SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 oraz z 2009 r.).

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
4.2 Kryteria oceny ofert:
cena – maksymalnie 100 punktów
4.3 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
1) pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego
www.ckp.edu.pl
2) odebrać osobiście w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 209 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza SIWZ w wersji drukowanej – 6,10 zł z VAT.
4.4 Termin i miejsce składania ofert – 24.05.2010 r., do godz. 8:30 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 203 (sekretariat).
4.5 Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4.6 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 24.05.2010 r. godz. 9:00, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 204 (sala konferencyjna).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans